Cultură
21 iunie 2021

Mihai Patraș – un remarcabil economist, originar din nordul Bucovinei

Mihai Patraș  – un remarcabil economist, originar din nordul Bucovinei
21 iunie 2021

Mihai Patraș – un remarcabil economist, originar din nordul Bucovinei

La 25 iunie 1951, în nordul Bucovinei, în satul Băhrinești, în familia lui Nicolae și Aurora Patraș s-a născut un patriot al neamului românesc, savant, om politic, economist, statistician – Mihai Patraș.

Profesorul universitar, dr. Mihai Patraș a fost numit ales președintele Comisiei Economie și buget din primul Parlament al Republicii Moldova, primul Președinte al Asociației Economiștilor din Republica Moldova (19914), Laureat al Premiului de stat al Republicii Moldova în domeniul științei, tehnicii și producției (1996), membru titular al Academiei Internaționale de Management (1996), Laureat al Premiului Academiei de Științe a Moldovei (2004), Laureat al Premiului Academiei Române (2004) și declarat Om al anului al Academiei Americane de Biografii (2004), decorat cu medalia Meritul civic (1996) și cu cea mai înaltă distincție de stat Ordinul Republicii (2011), este autor a circa 400 articole și lucrări științifice, lucrări metodice și didactice, dicționare și monografii.

Satul Băhrinești din regiunea Cernăuți unde s-a născut Mihai Patraș a dat spațiului românesc personalități mai mult sau mai puțin importante. Satul se mândrește cu dinastia familiei Mandicevschi (Constantin Mandicevschi – profesor și renumit bibliotecar autorul versurilor celebrului cântec „Cântă cucul bată-l vina de răsună-n Bucovina”), scriitorul Mihai Prepeliță, actorul Eugen Latii, familia Patraș despre care și este prezentul articol. O trăsătură definitorie pentru aceste familii este păstrarea patrimoniului neamului: limba, credința și tradițiile românești.

Despre frumusețea plaiului bucovinean a scris marele Eminescu:

“N-oi uita vre-odată, dulce Bucovina

Geniu-ți romantic, munții în lumină

Văile în flori,

Râuri resăltânde printre stânce nalte,

Apele lucide-n dalbe diamante

Peste câmpii-n zori.”

Și oamenii din aceste locuri sunt frumoși la chip și la suflet și plini de demnitate.

Originari din aceste meleaguri sunt și cinci șase deputații care au semnat Declarația de Independență a Republicii Moldova: Mihai Patraș – economist, protagonistul acestui articol, Gheorghe Amihalachioaie – jurist, și regretații Petru Sandulachi – istoric și regretații Ion Borșevici - fost rector al Universității Pedagogice din Chișinău și Ion Vatamanu – chimist, poet,. Petru Sandulachi – istoric și Eugeniu Pîslari – agricultor.

În cei opt ani de școală din satul natal și școala medie din satul Tereblecea, Mihăiță (cum îi spunea mama) s-a îndrăgostit de matematică, care și-a lăsat amprenta de mai departe și i-a permis dezvoltarea unor aptitudini în științe exacte. În pofida faptului că se trăgea dintr-o familie numeroasă de opt copii, părinții au făcut sacrificii mari pentru a învăța copiii. După victoria la olimpiada raională și regională de matematică din Cernăuți din 1969 primește propunerea de a-și continua studiile la facultatea de mecanică și matematică a prestigioasei Universități de Stat din Harkov. Din motive financiare nu a putut să dea curs propunerii atât de tentante. În 1972 absolvește facultatea de ingineri-economiști, specialitatea “Finanțe și credit” al Institutului Politehnic din Chișinău.

Anii de studenție au trecut repede și începând cu 2 octombrie 1972, chiar din prima zi a fondării, începe activitatea în cadrul Institutului de Cercetări Științifice în domeniul Planificării/ICȘ în DP al Comitetului de Stat pentru Planificare. Calitățile pe care le-a moștenit de la părinți: hărnicia, onestitatea, mintea ageră și lucidă i-au fost de mare preț pentru a fi promovat de la colaborator științific inferior la superior și apoi la șef de grup și șef de laborator. În această perioadă, de aproape două decenii, s-a ocupat nemijlocit de analiza și prognoza pe termen scurt și mediu a balanței legăturilor interramurale și bănești, relațiile economice externe (interrepublicane), precum și de autogestiune teritorială/republicană.

În 1983 a susținut teza de doctor în economie la Institutul de economie și organizare a producției industriale a Secției Siberiene a Academiei de Știință a ex-URSS din or. Novosibirsk (Academgorodok) sub conducerea academicianului Granberg A.G.

Pe parcursul mai multor ani a elaborat Concepția autogestiunii teritoriale a RSS Moldovenești, document ce a fost aprobat de Guvern în anul 1989 și recunoscut ca fiind unul de bază pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung a economiei moldovenești și predecesoare independenței Republicii Moldova.

În acest timp, a elaborat Concepția autogestiunii teritoriale a RSS Moldovenești, document ce a fost recunoscut ca fiind unul de bază pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung a economiei moldovenești și unul din cele mai bune dintre cele elaborate de către celelalte paisprezece republici unionale.Ulterior, având rezultate științifice și practice palpabile a fost numit la 30 octombrie finele anului  1989, prin decizie de Gguvern, în calitate de șef al secției „Perfecționarea mecanismului economic” al Comitetului de Stat pentru Planificare. În acest timp, a elaborat Concepția autogestiunii teritoriale a RSS Moldovenești, document ce a fost recunoscut ca fiind unul de bază pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung a economiei moldovenești și unul din cele mai bune dintre cele elaborate de către celelalte paisprezece republici unionale.

Tot în acea perioadă a fost numit de conducerea republicii în calitate de consilier pe probleme economice a grupului de deputați din partea RSSM din Sovietul Suprem al URSS, alcătuit din 52 persoane, cu dreptul de a participa la ședințele Congresului deputaților unionali la Moscova.

Mihai Patras face parte din pleiada personalităților care au participat activ la mișcarea de renaștere națională și a fost membru al grupului „concilierii/soglasie” (1988), a optat pentru independența Republicii Moldova și a participat nemijlocit la formarea țării noastre ca stat independent. Profesorul universitar Mihai Patraș este și un promotor al unirii statelor românești, fiind autorul unui studiu social-economic fundamentat despre necesitatea și beneficiile acestei uniri.

Mult mai târziu, în anul 2015, în lucrarea sa „Reunirea, cea mai benefică și rapidă formă de integrare a Republicii Moldova” se dezvăluie un caracter de înaltă probitate civică a Domniei sale. Aici îl vedem ca pe un mare patriot, cunoscător de istorie, care nicio clipă nu se îndoiește de faptul că Basarabia este pământ românesc și este populată de români, deoarece cunoaște aceasta de mic de la părinți, iar pe parcursul vieții a citit și a însușit atâtea, că nici o propagandă sovietică nu a fost în stare să-i inoculeze o altă convingere.

În 1990 a fost ales deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, iar apoi și președinte al celei mai numeroase și importante comisii parlamentare - pentru economie și buget, membru al Prezidiului Parlamentului R. Moldova și unul din inițiatorii și semnatarii Declarației de Independență. Fiind o fire practică și cunoscătoare a situației din economia moldovenească, a elaborat și a propus împreună cu alți deputați un program vast de activitate a Parlamentului care ulterior a fost aprobat de către organul legislativ. Acest program cuprindea cca. 130 de documente economice, financiare, bancare, statistice, comerciale etc. Necesitatea reformelor economice și trecerea de la economia planificată la cea de piață a scos în evidență personalitatea protagonistului acestui articol.

De menționat că până la nașterea noului stat, legislație dedicată din punct de vedere economic practic nu a existat. Din acest punct de vedere, meritul Domniei sale este în elaborarea legislației economice, cum ar fi: Legea cu privire la arendă, Legea cu privire la bugetul de stat, Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, etc. Anume din acest motiv mult mai târziu, într-un articol din „Literatura și arta” din 23 iunie 2011, Victor Pușcaș, ex-vicepreședinte al Parlamentului și ex judecător al Curții Constituționale l-a plasat pe Mihai Patraș ca „arhitect al independenței Republicii Moldova”. 

A fost printre precursorii unor reforme radicale în circulația bănească, pledând activ pentru introducerea monedei naționale cu denumirea firească  „leul moldovenesc” în contrapartidă cu denumirile de ducat, taler sau dolar moldovenesc, promovate de oponenți.

Mihai Patraș a fost unul dintre inițiatorii participării Republicii Moldova la principalele structuri financiar-valutare și bancare internaționale, cum ar fi: FMI, Banca Mondială, BERD etc. și a reprezentat Parlamentul Republicii Moldova la 12-13 august 1992 la semnarea actului de aderare la structurile respective.

Fiind ales în 1991 președinte al Asociației Economiștilor din Republica Moldova, este preocupat de dezvoltarea științei economice sub diferite aspecte, precum și de integrarea alolingvilor prin această prismă. Având în vedere faptul că în perioada sovietică gândirea economică era concentrată în alte republici unionale și exista un deficit de materiale economice și de economiști de nouă formație, Mihai Patraș a realizat o vastă activitate de editare și de promovare a literaturii economice, fără implicarea și ajutorul statului, de o amploare unică în istoria națională (peste 100 mii de exemplare). Sub egida savantului au fost editate și reeditate 26 de cărți economice și monografii ale clasicilor economiști, cum ar fi: Adam Smith, David Ricardo, Charles Fourier etc. care au fost donate diferitelor instituții de învățământ din Republica Moldova, România, regiunea Cernăuți și Odessa, precum și multor persoane aparte. Totodată, a organizat publicarea culegerilor de acte normative cu privire la activitatea economică, financiară și bancară în patru volume în limbile română și rusă.

Este coautorul celor mai complete cinci dicționare bilingve economice în română și din română în limbile de circulație europeană și mondială, care cuprind peste 100-140 mii de termeni fiecare. A elaborat și a publicat circa 400 de lucrării științifice, didactice, metodice, publicistice în domeniul macroeconomic, financiar-bancar, și economiei ramurale.

A lansat o serie de propuneri ce țineau de predarea disciplinelor economice în școala medie, precum și a unui șir de cursuri universitare. Aceste idei au semnalat o problemă imperioasă, legată de necesitatea integrării alolingvilor în viața culturală și lingvistică a societății. Cu regret, după aproape trei decenii  aceasta este actuală și astăzi, fiind soluționată doar parțial.

Domnia sa, în acea vreme, propunea ca alolingvii să învețe câteva discipline în limba română, pentru a se putea mai ușor integra în viața culturală, lingvistică, dar și la o coagulare mai avansată a societății noastre. “Cei care învață acum, sunt născuți după 1989, anul adoptării legislației lingvistice. În alte republici-surori demult a fost soluționată problema cunoașterii și aplicării limbii oficiale în instituțiile de învățământ superior...” scrie autorul adresării. Își pune întrebarea: „să fie oare alolingvii noștri cei mai prost pregătiți din spațiul ex-sovietic?”. Și răspunde: „Nu cred”. În nenumărate rânduri s-a adresat cu scrisori deschise Miniștrilor Educației al Republicii Moldova cu privire la învățământul economic și dotarea instituțiilor cu carte în limba română.

Profesorul universitar, dr. Mihai Patraș, în perioada 1996-2015, a fost președintele filialei din Republica Moldova a Academiei Internaționale de Management (AIM) și reprezentant al Uniunii Internaționale a Economiștilor în Republica Moldova.

Fiind un dascăl dedicat și plin de speranță, în drumul vieții, Mihai Patraș manifestă o grijă deosebită față de tineretul studios, încurajându-i tendința spre cunoaștere și performanță.

A predat la mai multe universități (actualmente la USM) de învățământ superior mai multe discipline economice (politică monetară și de credit, teoria generală a statistică, statistica financiar-bancară, politică monetară și de credit, relații valutar-financiare și de credit internaționale, finanțe internaționale, teorie generală etc.), având un stagiu pedagogic de peste 30 ani (inclusiv 22 ani la USM)  și știe foarte bine dotarea bibliotecilor și necesitățile studenților. A fost 10 ani membru al Consiliului științific la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Nu este indiferent față de perspectiva dezvoltării economiei naționale și de problema de o importanță națională – cea de pregătire a economiștilor de înaltă calitate. Sub conducerea profesorului universitar Mihai Patraș au fost susținute șapte teze de doctor în economie. Câtă răbdare și atenție le acordă doctoranzilor pe parcursul cercetării. De bunăvoința și sprijinul Domniei sale a avut parte și autorul acestui articol. Am învățat multe lucruri de la conducător: disciplină, dedicație, rigoare, modul de a pune permanent întrebări pentru a vedea prin altă prismă anumite fenomene. S-a implicat în redactarea textului scris pentru a asigura consecutivitatea relatării, logica economică, punerea de accente pe anumite lucruri.

În conlucrarea a două persoane diferite, unul fiind mult mai competent, în plus, și conducător, îndrumător, pot apărea momente de manifestare a autorității. Comunicarea noastră a fost de la egal la egal și mi-a sprijinit studiul într-un mod aparte (sau memorabil) Scrierea autoreferatului mi-a adus „bătaie de cap”, dar cu experiența dlui Mihai Patraș am reușit ușor să comprim materialul din teză la volumul necesar, păstrându-i sensul.

Pentru un om de cultură și profesionist cartea este averea cea mai de preț. Mihai Patraș deține o bogată bibliotecă economică, în diferite limbi, inclusiv mai multe dicționare economice, anuare sau culegeri statistice, opere ale economiștilor celebri.

În anul aniversar 2021, este pregătit pentru editare vol. III al Culegerii cu denumirea „Probleme actuale ale economiei Republicii Moldova: esență și căi de soluționare”. În 2016 profesorul universitar, dr. Mihai Patraș a editat vol. I, iar în 2019 a ieșit de sub tipar vol. II, cu aceeași denumire. În aceste lucrări sunt analizate problemele actuale ale economiei Republicii Moldova, relațiile ei cu Romania și posibila reunire cu patria mamă. Consideră orientarea europeană absolut firească și unica soluție viabilă. Aceste culegeri sunt o încununare cu succes a activității prodigioase a savantului Mihai Patraș care este, cu adevărat, o somitate în domeniul economiei.

De menționat că Mihai Patraș este un conducător cu aptitudini manageriale și cu o experiență de peste 30 ani în diferite domenii, inclusiv în știință, pedagogie, instituții de stat, organizații non-guvernamentale.

Are o familie de care se poate mândri. Fiica sa Corina este absolventă a ASEM Chișinău, a susținut (2007) teza de doctor la Universitatea din Trieste (Italia). Fiul Constantin a absolvit UTM din Chișinău, iar fiul Mihai a absolvit facultatea de științe economice a USM și activează într-o instituție bancară din țară. Putem vorbi despre o dinastie de economiști Patraș, din urmă venind încă șase nepoți.

Stimate Domnule Mihai Patraș, cu ocazia frumoasei aniversări ce înscrie 70 de ani de la naștere, vă adresăm cele mai frumoase și sincere felicitări și urări de bine, însoțite de profunde sentimente de respect și admirație față de calitățile deosebite pe care le demonstrați: principialitate, onestitate, verticalitate, bunăvoință, mărinimie, tact. Dacă oamenii de o atare corectitudine, modestie și patriotism ar fi cât mai numeroși, societatea ar avea mult de câștigat. Vă dorim LA MULȚI ANI, noi împliniri, multă sănătate și energie alături de prieteni și cei dragi.

Radu CUHAL

conf. univ., dr.,  Director Departamentul Politică Monetară, Banca Națională a Moldovei

pentru Agenția BucPress - www.bucpress.eu 

Alte știri BucPress
Distribuie:
Vizualizări: 1341


radio
Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
unnamed
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com

BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Parteneri Media BucPress
AGERPRES • Actualizează lumea
Proiect realizat cu sprijinul:
Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni Centrul media bucpress
Proiect finanțat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de pretutindeni. Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a SGG–DRP.
© 2022 BucPress - Toate drepturile rezervate

Live Radio Cernăuți