Cultură
02 martie 2021

În capitala Ucrainei a fost prezentată cartea „Mitropolitul Petru Movilă: pagini puţin cunoscute ale vieții”

În capitala Ucrainei a fost prezentată cartea „Mitropolitul Petru Movilă: pagini puţin cunoscute ale vieții”
02 martie 2021

În capitala Ucrainei a fost prezentată cartea „Mitropolitul Petru Movilă: pagini puţin cunoscute ale vieții”

«Pe urmele inedite ale lui Petru Movilă» – cu acest cognitiv generic, intrigant din punct de vedere ştiinţific, în data de 25 februarie a.c. la Agenţia «UKRINFORM» din Kyiv s-a desfăşurat un important eveniment cu rezonanţă internaţională: prezentarea volumului trilingv (uraineană, română şi englezâ) «Mitropolitul Petru Movilă: pagini puţin cunoscute ale vieţii».

Minuţios pregătit şi coordonat de domnul Teofil Rendiuc, recent decorat cu Ordinul «Mitropolitul Petru Movilă», Ministru Extraordinar şi Plenipotenţiar, Doctor habilitat în istorie, Director al Institutului bunei vecinătăţi, redactor-şef al volumului, evenimentul a atras atenţia diplomaţilor, înaltelor feţe bisericeşti, a unui număr impresionant de savanţi, profesori universitari şi jurnalişti, precum şi a unui larg cerc de persoane cointeresate în aprofundarea cunoştinţelor despre marele Mitropolit. Volumul «Mitropolitul Petru Movilă: pagini puţin cunoscute ale vieţii» este destinat сercetătorilor, profesorilor, doctoranţilor, studenţilor, precum şi unui cerc larg de cititori.

Realmente, a fost nu doar o simplă prezentare a volumului menţionat, ci o reuşită continuare a profundelor dezbateri ştiinţifice din cadrul celei  de a treia Conferinţe internaţionale «Mitropolitul Petru Movilă: pagini puţin cunoscute ale vieţii», care avuse loc cu două luni şi ceva inainte – în data de 27 noiembrie 2020, fiind dedicată marcării a 425 de ani de la naşterea Mitropolitului Petru Movilă şi 375 de ani de la trecerea sa în lumea celor sfinţi.

Prezentarea volumului a fost onorată de participarea a doi diplomaţi de valoare – a domnnului Nicolae Mâinea, adjunct al Excelenţei Sale Ruslan Bolbocean, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina, şi a domnului Radu Filip, Consilier al Ambasadei României în Ucraina. Deosebit de importante au fost prezenţa şi alocuţiunile Arhimandritului Filaret (Voloşin), Prorectorul Academiei şi Seminarului Teologic din Kiev, a Preacucernicului părinte Dumitru Popescu, paroh al parohiei moldo-române «Petru Movilă» din cadrul Lavrei Pecersc din Kyiv, a domnului Iuri Melniciuk, Directorul Centrului ştiinţific şi de învăţământ pentru educarea patriotică a tineretului al Universităţii internaţionale de dezvoltare umană «Ucraina» şi a altora personalităţi.           

În alocuţiunea sa de la deschidera evenimentului, domnul Teofil Rendiuc, după ce a mulţumit politicos tuturor celor prezenţi, a іnsistat în mod deosebit asupra următorului fapt: «Am scos la lumină pagini despre Petru Movilă necunoscute publicului larg, atât din Ucraina, cât şi din România şi Republica Moldova. Dacă vom uni potenţialul şi sursele ucrainene cu cele din România şi Moldova, se va primi un spaţiu ortodox enorm, în care Petru Movilă este nu numai o personalitate ce simbolizează prietenia dintre aceste trei ţări, ci şi un însufleţitor al unităţii lor educative, culturale şi spirituale»

În viziunea domnului Teofil Rendiuc, momentul intrigant din punct de vedere ştiinţific constă în faptul ca membrii Comitetului organizatoric al dublului proiect conferinţe anuale şi turnarea unui film documentar «Mitropolitul Petru Movilă: pagini inedite şi puţin cunoscute ale vieţii şi activităţii», al cărui Preşedinte este domnia sa, intenţionează să cultive şi să promoveze aspecte cu totul inedite sau mai puţin cunoscute din viaţa şi activitatea marelui Mitropolit. Primul pas în această direcţie este aducerea la cunoştinţa cercetătorului şi cititorului din Ucraina aspecte necunoscute de ei privind perioada premergătoare segmentului ucrainean al vieţii lui Petru Movilă (până în anul 1607), precum şi tot ce e legat de părinţii lui nobili, rudele, înaintaşii şi descedenţii, fie şi pe linie indirectă, ai lui. Sursele respective sunt de găsit în arhivele din România şi Republica Moldova, precum şi în publicaţiile cecetătorilor din aceste două ţări vecine şi prietene. Şi invers – aducerea la cunoştinţa cercetătorului şi cititorului din România şi Republica Moldova aspecte necunoscute de ei privind perioada segmentului ucrainean al vieţii şi activităţii lui Petru Movilă (anii 1607–1646). Declanşăm acest mult aşteptat proces, – a accentuat domnul Teofil Rendiuc, – prin valorificarea deplină a anilor de studii al viitorului Mitropolit la Colegiul iezuit din Lvov, împreună cu viitorul Hatman al Ucrainei Bogdan Hmelniţkii – pagină total inedită din istoria Ucrainei şi Moldovei medievale. Vom continua cu elucidarea participării lui Bogdan Hmelniţkii şi a lui Petru Movilă la marea bătălie antiotomană de la Ţuţora de lângă Iaşi (1620), contribuţia financiară personală a tânărului ofiţer Petru din armata polonă la răscumpărarea prietenului lui Bogdan din prizonieratul turcesc, precum şi cu descrierea cu lux de amănunte a primilor cinci ani din viaţa matură a lui Petru Movilă pe prima sa moşie din localitatea Mihailivca-Rubijivca de lângă Kyiv, unde ierarhul a ridicat o biserică de lemn închinată Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava pe care a păstorit-o cinci ani (se elaborează un studiu special), înainte de plecarea sa la Lavra Pecersc. Deci, – a concluzionat domnul Teofil Rendiuc, – există un set de aspecte inedite până acum, pe care le vom propune celor cointeresaţi atât prin volumele viitoarelor conferinţe ştiinţifice ce se vor şi în România, şi în Republica Moldova, cât şi prin filmul documentar anterior menţionat.

La rândul său, Arhimandritul Filaret a enunţat cuvântul de salut al Preasfinţiei Sale Silvestru, Episcopul de Bilogorodka, Rectorul Academiei şi Seminarului Teologic din Kiev, transmiţând Comitetului organizatoric şi un set de cărţi teologice ale Academiei, importante în contextul temei în discuţie, inclusiv studiul documentar de mare valoare «Înscrierile Sfântului Petru Movilă».

În special, Arhimandritul Filaret a dat citire următorului pasaj din cuvântul de salut al Preasfinţiei Sale Silvestru: «Nu odată pe bună dreptate s-a menţionat că la ora actuală creaţia Sfântului Petru în mod detaliat este studiată în ţările Europei, însă societăţii ucrainene, cât de ciudat ar fi, lucrările acestui mare ierarh îi sunt puţin cunoscute sau cunoscute doar la suprafaţă. Оrganizatorii şi participanţii celei de a  III-a Conferinţe internaţionale «Mitropolitul Petru Movilă: pagini puţin cunoscute ale vieţii» au contribuit în modul cel mai reuşit ca noi, locuitorii Ucrainei, să putem cuprinde toată profunzimea creaţiei şi semnificaţia vieţii acestei mari personalităţi. Pe lângă contribuţia sa la dezvoltarea culturii la scară naţională, Sfântul Petru a susţinut şi dezvoltarea ştiinţei şi religiei în Moldova medievală de atunci».

Din partea Amasadei Republicii Moldova în Ucraina, domnul Nicolae Mâinea a marcat importanţa evenimentului, declarând ca una din apropiatele conferinţe anuale se va desfăşura la Chişinău.

 Domnia sa a stipulat din cuvântul de salut al Excelenţei Sale Ruslan Bolbocean, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina, următoarele: «Viața Marelui Ierarh Petru Movilă a fost marcată de lupta pentru credință și valorile strămoșești. La bază s-a aflat credința, acel factor puternic care nu l-a făcut să-și piardă încrederea și speranța în continuarea activității reformatoare în calitate de paroh, dascăl, teolog și Mitropolit, care, în diferite perioade ale vieții, chiar și în vremurile de grea cumpănă, a fost promovată cu multă dragoste și abnegație. El este una din personalitățile notorii care aparțin țărilor noastre, fiind o punte de legătură, prin tezaurul spiritual-cultural valoros lăsat posterității. Aflat în fruntea Mitropoliei Kievului într-o perioadă în care vieții cultural-spirituale i se deschideau noi orizonturi, dar și provocări, Petru Movilă s-a dovedit a fi un spirit luminator și temeinic în strădania de reorganizare a vieții religioase. Nemuritor prin activitatea sa, Mitropolitul Petru Movilă a îmbogățit avuția spirituală a popoarelor noastre. Lucrările lui își păstrează și astăzi, în mare măsură, valoarea spirituală și teologică, iar figura marelui Mitropolit este asociată cu un luminator al Ortodoxiei, care a promovat idealurile veșnice și a pus în slujba lor toată energia și talentul».

Şi Preacucernicul părinte-paroh Dumitru Popescu a intervenit cu o perfectă alocuţiune, expusă în două limbi, în care a menţionat importanţa inaugurării, începând cu luna noiembrie 2011, în incinta Catedralei Adormirii Maicii Domnului din cadrul Lavrei Pecersc din Kyiv, a slujbei în limba română pentru cei trei mii de enoriaşi-vorbitori de această limbă din capitala Ucrainei, la care participă săptămânal şi reprezentanţii ambasadelor Republicii Moldova şi României în Ucraina.

În acest context în comentariul sau în calitate de moderator, domnul Teofil Rendiuc a informat asistenţa despre faptul, că în vara anului 2016, când era Şeful Misiunii diplomatice a Ucrainei în România, a avut posibilitatea de a-şi aduce propria contribuţie la ctitoria parohiei ortodoxe ucrainene «Petru Movilă» din Bucureşti, ceea ce a echilibrat drepturile enoriaşilor-vorbitori de limba română din capitala Ucrainei cu cele ale enoriaşilor-vorbitori de limba ucrainenă din capitala României de a avea slujbe în limba maternă. Domnia sa a venit şi cu o plăcută surpriză pentru cei prezenţi – a dat citire cuvântul de salut pentru participanţii la eveniment a Preacucernicului preot Dumitru Colotilo – parohul parohiei ortodoxe ucrainene «Petru Movilă» din Bucureşti, care, împreună cu soţia sa, doamna Iaroslava Colotilo, au publicat propriile studii în două limbi în volumul prezentat.   

Domnul Iuri Melniciuk, Directorul Centrului ştiinţific şi de învăţământ pentru educarea patriotică a tineretului al Universităţii internaţionale de dezvoltare umană «Ucraina» a schiţat perspectiva de implementare ale celor două proiecte – conferinţele anuale şi turnarea filmului documentar «Mitropolitul Petru Movilă: pagini inedite şi puţin cunoscute ale vieţii şi activităţii».

 Totodată, domnia sa a accentuat importanţa continuării cooperării efective dintre Ucraina, Republica Moldova şi România în domeniul aprofundării studierii paginilor inedite şi mai puţin cunoscute din viaţa şi activitatea slăvitului Mitropolit Petru Movlă, care uneşte şi consolidează trei ţări vecine şi prietene.

În fine, prezentarea volumului trilingv «Mitropolitul Petru Movilă: pagini puţin cunoscute ale vieţii» a devenit un ilustru eveniment ştiinţific, cultural  din capitala Ucrainei cu o articulată nuanţă internaţională.

Drd. Vladimir ACATRINI, pentru Agenția BucPress – www.bucpress.eu

Alte știri BucPress
Distribuie:
Vizualizări: 734


radio
Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
unnamed
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com

BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Parteneri Media BucPress
AGERPRES • Actualizează lumea
Proiect realizat cu sprijinul:
Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni Centrul media bucpress
Proiect finanțat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de pretutindeni. Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a SGG–DRP.
© 2022 BucPress - Toate drepturile rezervate

Live Radio Cernăuți